INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju »GDPR«) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (v nadaljevanju „ZVOP-2“).

Upravljavec osebnih podatkov:

Vilharia offices I, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8529302000 in Vilharia offices II, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8920877000 (v nadaljevanju „VILHARIA” ali „Upravljavec“)

Družbi Vilharia offices I, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. in Vilharia offices II, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. sta članici skupine CORWIN SK a.s., s sedežem na: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, mat. št. podjetja: 45500126 (v nadaljevanju skupina CORWIN), ki se ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov, pri čemer družbi nastopata kot soinvestitorja projekta Vilharia. Podrobnejše informacije o projektih, ki jih izvaja skupina CORWIN, so na voljo na spletnih straneh: http://corwin.sk.

Upravljavec izvaja gradnjo projekta Vilharia (v nadaljnjem besedilu tudi "projekt") in obdeluje osebne podatke strank in potencialnih strank (v nadaljnjem besedilu tudi "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki") v obsegu in pod pogoji, določenimi v tem dokumentu, ter je odgovoren za njihovo varstvo in obdelavo. Če zakon ne določa drugače, je upravljavec odgovoren tudi za obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalcev, ki jih je pooblastil za ta namen.

I. Identifikacija upravljavca in kontaktni podatki

Upravljavec, v imenu katerega se obdelujejo osebni podatki, sta družbi Vilharia offices I, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8529302000 in Vilharia offices II, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8920877000. Kontakti: tel: +386 (0) 8201 6922, e-pošta: corwin@corwin.si.

II. Opredelitev namenov obdelave in določitev pravne podlage

VILHARIA obdeluje osebne podatke v obsegu, ki ste jih kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovali za naslednje namene:

a) neposredno trženje, obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot stranke ali potencialne stranke, o novostih v zvezi s posameznimi projekti, ki jih izvaja skupina CORWIN, in pošiljanje dodatne marketinške ponudbe strankam skupine CORWIN prek direktne pošte, e-novic, prilagojenih ponudb ali v drugi ustrezni obliki. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev naročnika oziroma potencialne stranke, če ta poda e-naslov in soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene pošiljanja poslovnih in tržnih informacij s strani skupine CORWIN (alineja (a) prvega odstavka 6. člena GDPR);

b) evidentiranje in promocijsko komuniciranje pri prodaji oz. oddaji nepremičnin: pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skladno z alinejo (f) prvega odstavka 6. člena GDPR ter privolitev naročnika oziroma potencialne stranke, če ta poda e-naslov in soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene pošiljanja poslovnih in tržnih informacij (alineja (a) prvega odstavka 6. člena GDPR);

c) statistične namene: za namene združevanja osebnih podatkov s podatki drugih strank za pripravo poročil, ki pomagajo izboljšati zagotavljanje storitev, pri čemer upravljavec upošteva tehnične in organizacijske ukrepe s katerimi se zagotovi zlasti spoštovanje načela najmanjšega obsega podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je nadaljnja obdelava osebnih podatkov skladno z alinejo (b) prvega odstavka 5. člena v povezavi s prvim odstavkom 89. člena GDPR;

d) vodenje evidenc o zahtevah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki in njihova obravnava s strani upravljavca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov so soglasje stranke, izvajanje pogodbe ter zakoniti interes skladno z alinejami (a), (b) in (f) prvega odstavka 6. člena GDPR;

e) izpolnjevanje obveznosti upravljavca v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi glede davčnih obveznosti ali obveznosti varstva potrošnikov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izpolnjevanje z zakonskih obveznosti skladno z alinejo (c) prvega odstavka 6. člena GDPR;

a) za izvajanje pogodbe upravljavec obdeluje osebne podatke v okviru pogodbenega razmerja (npr. za pošiljanje pogodbe), za sklenitev, spremembo in prekinitev pogodbe v skladu z zakonom, izstavljanje računov, obravnavanje pritožb in drugih zahtev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za izvajanje standardnih ali nadstandardnih rešitev ter komunikacijo s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ipd. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje pogodbe skladno z alinejo (b) prvega odstavka 6. člena GDPR;

b) varovanje zakonitih interesov upravljavca, ki so pomembni za pravilno opravljanje dejavnosti (zlasti uveljavljanje, izvrševanje in dokazovanje pravnih zahtevkov, obramba pravic itd. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skladno z alinejo (f) prvega odstavka 6. člena GDPR.

III. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

VILHARIA obdeluje osebne podatke za namene iz II. člena teh informacij v zvezi s strankami in potencialnimi strankami kot posamezniki, ki so pokazali zanimanje za katerega od projektov skupine CORWIN in to izkazali s podajo svojega e-naslova in soglasja z obdelavo svojih osebnih podatkov.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb izhajajo iz V. člena teh informacij.

IV. Osebni podatki

Za namene obveščanja o novicah in aktualnih informacijah o ponudbah v zvezi s projekti skupine CORWIN in drugimi dejavnostmi, ki jih izvajamo, na podlagi vašega soglasja obdelujemo vaše osebne podatke v naslednjem obsegu:

a) ime in priimek,

b) elektronski naslov in

c) telefonska številka

(podatki iz točk (a) do (c) v nadaljevanju "osebni podatki").

V. Obdelava osebnih podatkov za namen izvajanja pogodbe

V kolikor z družbo Vilharia offices I, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8529302000 in/ali Vilharia offices II, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, matična številka: 8920877000, sklenete pogodbo, le-ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi, postopku sklepanja oziroma tekom izvajanja pogodbe, obdelujemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov.

VI. Pravica do ugovora

Če ne želite prejemati novic in aktualnih informacij o ugodnih ponudbah v zvezi s projekti, lahko kadar koli uveljavite pravico do ugovora na naslednje načine:

a. po pošti, poslani na naslov upravljavca;

b. kadarkoli in brezplačno s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezno dostavljeni e-novici;

c. po elektronski pošti na naslov corwin@corwin.si;

d. po telefonu.

V primeru ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov, bo upravljavec s tem prenehal in po prejemu vsaj enega od potrdilnih dejanj iz alineje a) do d) tega člena od upravljavca ne boste več prejemali novic.

VII. Obvestilo o prostovoljnosti privolitve v obdelavo

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi, da mu upravljavec pošilja novice in tržne podatke, mora upravljavcu posredovati vsaj svoj e-poštni naslov in soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, sicer se ne more naročiti na novice in tržne informacije. Pridobitev soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja je obvezna skladno z veljavno zakonodajo.

V primerih, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena ali predpogodbena obveznost, je zagotavljanje osebnih podatkov obvezno. Če nam osebnih podatkov ne zagotovite, z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe.

VIII. Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se obdelujejo v imenu upravljavca, za namene iz II. člena, bodo na voljo tudi naslednjim prejemnikom:

 • CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, matična številka: 45 500 126,
 • Lis Anker, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ID št.: 35 834 889,
 • CORWIN SI d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8190356000;
 • Lis Anker SI d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8585458000;
 • Masarykova rezidence d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8878587000;
 • Linhartov kvart, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o. Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, mat. številka: 8920419000;
 • CC Koppa, razvoj nepremičninskih projektov, d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, mat. številka: 9149961000;

tj. obdelovalcem, ki so pisno pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca. Sem spadajo zlasti zgoraj navedene družbe skupine CORWIN, dostavna podjetja, kurirska podjetja, svetovalna podjetja in agencije, ponudniki IT storitev in druge osebe, katerih storitve skupina CORWIN uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Obdelovalci so izbrani dosledno, da bi zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev glede varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju "prejemniki").

IX. Obdobje hrambe

Osebni podatki se obdelujejo za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej informaciji, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica privolitve.

Trajanje obdelave osebnih podatkov za namen izvajanja pogodbe je določeno s trajanjem pogodbenega razmerja. Po prenehanju pogodbe se lahko nekateri osebni podatki nadalje obdelujejo, če obstaja druga pravna podlaga (npr. zakoniti interes za uveljavljanje ali zavarovanje pravnih zahtevkov ali zakonska obveznost).

X. Informacije o avtomatiziranih posameznih odločitvah

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

XI. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

XII. Pravice posameznikov

Ob upoštevanju pogojev, določenih s pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice:

 • Pravica dostopa:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

- namen obdelave,

- vrste osebnih podatkov,

- uporabnike ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

- obdobje hrambe osebnih podatkov,

- obstoj pravice, da zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora obdelavi,

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

- kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,

- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec zagotavlja kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za vse dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko obdelovalec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.

 • Pravica do popravka:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

- osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

- posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

- posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora);

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

- osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU in Republike Slovenije.

Upravljavec mora ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja ukrepov sprejeti razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteval izbris vseh sklicevanj na te osebne podatke ali njihove kopije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

- za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

- za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava EU ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;

- iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;

- za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene;

- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 • Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če:

- posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

- je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

- je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

- s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,

- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

- zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali

- zaradi pomembnega javnega interesa EU ali Republike Slovenije.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in interoperabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar:

- obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in

- se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti podatkov je dopustna samo, kadar je to tehnično izvedljivo. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.

Pravica do prenosljivosti podatkov se ne uporablja za obdelavo potrebno:

- za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu;

- pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 • Pravica do ugovora glede obdelave in profiliranja (če obstaja):

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) GDPR, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati za takšne namene.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Brez poseganja v katerokoli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena GDPR.

Nadzorni organ, na katerega posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v utemeljenih primerih naslovi svojo pritožbo, je:

- za Republiko Slovaško: Urad za varstvo osebnih podatkov Republike Slovaške (Office for personal data protection of the Slovak Republic) s sedežem na naslovu Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. št.: +421(0)2 32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;

- za Republiko Slovenijo: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije s sedežem na naslovu Dunajska ceta 22, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 (0) 1 23 09 730, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 • Pravica do preklica soglasja za obdelavo:

Kadar je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve, dane pred njenim preklicem.

Pravico do preklica privolitve lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja kadarkoli, tudi pred iztekom obdobja, za katerega je bila privolitev dana, zlasti na naslednje načine:

a) po pošti na naslov registriranega sedeža upravljavca

b) kadarkoli in brezplačno s klikom na ustrezno povezavo v vsakem prejetem glasilu

c) prek e-pošte upravljavca

d) po telefonu.

Poleg informacij, sporočil, odgovorov in ukrepanj upravljavca iz 15. do 22. člena GDPR, ki se zagotavljajo brezplačno, se brezplačno zagotavljajo tudi informacije, sporočila, odgovori in ukrepanja upravljavca glede uveljavljanja pravic in zahtevkov s področja varstva osebnih podatkov, dostopa do osebnih podatkov, njihovega pridobivanja in obdelave po ZVOP-2 ali drugem zakonu.

Kadar so zahtevki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljeni ali pretirani, zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec kljub temu zahtevi ugodi, če je po vsebini utemeljena, in posamezniku zaračuna razumne stroške. Razumni stroški vključujejo samo materialne stroške posredovanja informacij, sporočil, odgovorov oziroma izvajanja zahtevanega ukrepanja.

Upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22 GDPR, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

XIII. Spremembe politike varstva osebnih podatkov

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe informacije o obdelavi osebnih podatkov. Morebitne spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Datum: 25.03.2024

Vilharia offices I d.o.o.

Vilharia offices II d.o.o.

NADALJUJTE NA

Domov

Oglejte si Vilhario
Razišči VR